Scroll Til Toppen

Referanser for Havnen Anlegg AS

Aurland Helsetun

Byggherre: Aurland Kommune

Hovedentreprenør: Kleiven Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Etablering av nybygg på 4 etasjer med parkering i kjeller.

Opparbeiding av tilkomst for bil samt gangvei for myke trafikanter, i tillegg til uteområde på tun og rundt nytt bygg.

Sprengning / utgraving av byggegrop, og plastring / erosjonssikring.

Fundament for ringmurer og søylefundament.

Nye grøfter, og sprengning for nytt  VA Anlegg.

Ny tilkomstvei til Aurland Helsetun, opparbeiding av infrastruktur, og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering, og oppbygging for asfalt.


Anleggsstart januar 2022.  Anleggsslutt november 2023.

 

 

Kaupanger Industriområde

Nedrehagen byggetrinn 1 BB1

Byggherre: Dvergsdal & Sunde Bygg Sogn AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Nedrehagen byggetrinn BB1 i Sogndal.

Opparbeiding av tomter og infrastruktur for leilighetskompleks i Nedrehagen.

Komplett Grunnarbeid og Landskapsarrondering.


Anleggsstart september 2022.  Anleggsslutt september 2023.

brøyting

Kryss Rv5 ved Sogn Handelspark

Byggherre: Ada Sogndal AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving og oppbygging av nytt kryss for avkjøring til Handelsparken i Sogndal.

Bygging av ny avkjøringssone og vegkryss til Nedrehagen og Sogn handelspark.

Veibygging, Steinmuring, Betongmur og terrengarrondering.

VA grøfter, avkjørsel og gang og sykkelvei.


Anleggsstart april 2022.  Anleggsslutt september 2022.

 

 

Kaupanger Industriområde

Miljøstasjon i Gaupne

Byggherre: SIMAS IKS

Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS

Komplett Totalentreprise for ny Miljøstasjon i Gaupne.

Prosjektering, grunnarbeid, betong og tømrerarbeid.

Opparbeiding av tilkomstvei, samt infrastruktur med vann og avløp til tomt.

Landskapsarrondering og legging av belegningsstein.

Inne i Miljøparken skal det etableres ramper med tilhørende containeroppstilling, mottak av farlig avfall, lager for mottak av gjenbruksvarer, og egen avdeling for hageavfall.
Samt garderobe og kontor for ansatte.
 

Anleggsstart mai 2021.  Anleggsslutt mai 2022.

 

 

SIMAS Gaupne

Vellegjerdet B7 Kjørnes

Byggherre: Nordbohus Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for nye boliger på Kjørnes i Sogndal kommune.

VA og EL grøfter

Opparbeiding av adkomstveier.

Landskapsarrondering, såing, kantstein og belegningsstein.

Gråsteinsmuring og plastring.
 

Anleggsstart oktober 2019.  Anleggsslutt desember 2021.

Se bilder fra Vellegjerdet B7 Kjørnes.

 

Botn på Hafslo

Barnehage i Aurland

Byggherre: Aurland Kommune

Hovedentreprenør: Nordbohus Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / tilrettelegging for bygging av Barnehage i Aurland.

Komplett grunnarbeid, inkludert prosjektering av grunnarbeid
 

Anleggsstart november 2020.  Anleggsslutt desember 2021.

 

Barnehage i Aurland

 Media:
 Artikkel på Porten.no 


ViteMeir, Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør og Riving: Havnen Anlegg AS

Riving og sanering av gamle bygningsmasser.

Opparbeiding av ny tomt og infrastruktur.

Sprengning, VA og El struktur.

Muring, belegningsstein, masseforflytting og landskapsarrondering.
 

Anleggsstart juni 2020.  Anleggsslutt november 2021.

Se bilder fra ViteMeir Senteret.

 

ViteMeir

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Opparbeiding av bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune

Byggherre: Hans Nes Bygg AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for det nye bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune.

VA grøfter, adkomstveier og gang og sykkelveier.

Dandering av terreng og landskap.

Gråsteinsmuring.

Byggetrinn 2:

Opparbeiding av tomteanlegg.

VA anlegg og adkomstveg.
 

Anleggsstart august 2018.  Anleggsslutt november 2021.

Se bilder fra Botn på Hafslo.

 

Botn på Hafslo

Driftskontrakt brøyting for Presis Vegdrift AS

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Presis Vegdrift i perioden 2016-2021.

Brøyting og vintervedlikehold på strekningen fra Manheller ferjekai til Bøyabreen (Fjærland) på Rv5, samt Fv213 til Sogndal Lufthavn og Rv5 ned til Kaupanger gamle ferjekai.

Vedlikeholdsarbeid vinter og sommer, og veghøvling i Indre Sogn for Presis Vegdrift.
 

Kontraktsperiode fra 2016 til 2021.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.

brøyting

Navarsetevegen i Sogndal

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Nytt VA og OV Anlegg.

Oppbygging av ny vei.

Rehabilitering av murer og støypekanter.
 

Anleggsstart september 2020.  Anleggsslutt desember 2020.

Se bilder fra Navarsetevegen.

 

Sogn Handelspark

 
 

Oppgradering av vei til tømmerkaien i Kaupanger

Byggherre: AT Skog SA

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppgradering av vei til tømmerkaien i Kaupanger.

Rehablitering av grøfter, retting av vei og påføring av nytt bærelag.
 

Anleggsstart juni 2020.  Anleggsslutt oktober 2020.

 


 
 

Fosshagen barnehage

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / tilrettelegging for bygging av Fosshagen barnehage i Sogndal.

VA anlegg / Fjernvarme.

Gang og sykkelveier og ny adkomstvei.

Opparbeiding av uteareal, planering og oppbygging av tomt og dandering av terreng.

Gråsteinsmuring.
 

Anleggsstart juli 2018.  Anleggsslutt september 2020.

Se bilder fra Fosshagen barnehage her.

 

Fosshagen barnehage

Utleie av maskiner til Implenia Norge AS

Byggherre: Implenia Norge AS

E39 Bjørset-Skei

Utleie av diverse maskiner med sjåfører til Implenia Norge AS.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt oktober 2019.

Bjørset-Skei

Utviding av Luster Idrettspark

Byggherre: IL Bjørn / Luster Kommune

Totalentreprenør: Unisport Scandinavia AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av ny kunstgressbane, løpebane, og div. friidrettsarenaer.

Graving og nedlegging av nye drensgrøfter, uttrauing av løpebane.

Oppfylling og avretting av ny kunstgrasbane.

Lysfundamenter, asfalt og avretting for løpebane.

Komplett landskapsarrondering.

Oppdatert november 2018;
Grunnet mye dårlig vær fikk ikke Unisport Scandinavia AS lagt kunstgressdekket høsten 2018.

Derfor er ferdigstilling av friidrettsarenaen utsatt til etter at kunstgressdekket er lagt i august 2019.
 

Anleggsstart mai 2018.  Anleggsslutt august 2019.

Se bilder fra utvidelsen av Luster Idrettspark her.

 

Luster Idrettspark

Ombygging av Ferjekaiene på Fodnes og Manheller

Byggherre: Statens Vegvesen

Totalentreprenør: NCC

Grunnentreprenør for arbeid på land: Havnen Anlegg AS

Ferjekaiene på Fodnes og Manheller skal bygges om til elektrisk drift.

På Mannheller skal det bygges en 90 meter lang liggekai, samt gjøres utvidelser for bedre vannforsyning.

Det skal tilrettelegges for strøm på begge fergekaiene, samt en del mindre tilpasninger ved oppstillingsplassene.

Diverse VA, kabelgrøfter, og graving og muring for nytt servicebygg.

Rehabilitering av veibane og reasfaltering.

Ekstraarbeid: Batteribygg og grøfter for Autopass på Fodnes og Manheller.
 

Anleggsstart mai 2018.  Anleggsslutt juni 2019.

Se bilder fra ombygging av Ferjekaien på Manheller.

 

Mannheller Ferjekai

 Media:
 Artikkel på SognAvis.no 

ML Senteret på Hafslo

Totalentreprenør: Hans Nes Bygg AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppbygging og klargjøring for fundamenter.

Boring og Sprengning.
 

Anleggsstart oktober 2018.  Anleggsslutt juni 2019.

 

 ML Senteret Hafslo

Sogndal Helse og Omsorgssenter

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Utgraving av byggegrop, plastring / erosjonssikring.

Fundament for ringmurer og søylefundament.

Opparbeidelse av infrastruktur, og opparbeiding av veier og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering for asfalt.

Utgravinger i 2 faser gjennom prosjektet.
 

Anleggsstart oktober 2015.  Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Sogndal Helse og Omsorgssenter her.

Sogndal Helse og Omsorgssenter

SHOS

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Utbygging av Quality Hotel Sogndal

Byggherre: Quality Hotel Sogndal

Totalentreprenør: HENT AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Grunnarbeid, bygging av anleggsveier for Spunterigger.

Utviding / oppbygging av ny adkomstvei til nybygg og parkeringshus.

Uttrauing av byggegrop, fundamentgraving og innfylling.

Komplett landskapsarrondering med Asfalt.
 

Anleggsstart januar 2018. Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Quality Hotel Sogndal her.

 

Quality Hotel Sogndal

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Kaupanger Nærings- og Handelspark

Byggherre: Monter Andersen AS

Totalentreprenør: Kleiven Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppbygging og klargjøring for fundamenter.

Komplett oppbygging av areal innendørs og utendørs, med asfalt og dandering av uteareal.
 

Anleggsstart oktober 2018.  Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Monter Andersen AS på Kaupanger.

 

Monter Andersen

Utviding av nærings- og handelsparken på Kaupanger

Byggherre: Kaupanger Nærings og Handelspark AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur i forbindelse med utviding av nærings- og handelsparken på Kaupanger.

Vei, Vann og Avløp.

Plastring av elver.

Dandering av terreng, landskap og grøntområde.
 

Anleggsstart august 2018.  Anleggsslutt april 2019.

 

Kaupanger

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

3 mannsbolig for Sogndal Kommune

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / sprengning og tilrettelegging for bygging av ny 3 mannsbolig på Kjørnes i Sogndal.

Opparbeiding av uteareal, planering og oppbygging av tomt og dandering av terreng.
 

Anleggsstart desember 2017.  Anleggsslutt august 2018.

Se bilder fra Kjørnes i Sogndal her.

 

Kjørnes

Utvidelse av Kaupanger Gravlund

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding /utviding av Kaupanger Gravlund,

Oppseting av murer, bygging av parkeringsplasser, gjerde, lyspullerter, vassposter m.m.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt juli 2018.

Se bilder fra utvidelsen av Kaupanger Gravlund her.

 

Kaupanger Gravlund

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Nedrehagen, BKS Øvre og Nedre

Byggherre: Dvergsdal & Sunde Bygg AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

BKS Øvre og Nedre.

Opparbeiding av tomter og infrastruktur for to leiligheitskompleks.

Oppdatert oktober 2017;
Opparbeiding for Byggetrinn 2, Bustadblokker.
 

Anleggsstart august 2016.  Anleggsslutt juli 2018.

Se bilder fra Nedrehagen BKS Øvre og Nedre her.

Nedrehagen

Bygging av Transformatorstasjoner / Nettstasjoner

Byggherre: Luster Energiverk AS

Totalentreprenør: Sogn Entreprenør AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av grunnareal med tilhørende veier og infrastruktur.

Heggmyrane: Koblingsstasjon

Ugulsvik: Transformatorstasjon

Neset: Transformatorstasjon
 

Anleggsstart juli 2017.  Anleggsslutt juni 2018.

 

Transformatorstasjon

Utbedring av Riksveg 55 i Fortun

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppsetting av ny gråsteinsmur.

Utskifting av masser i vei, og planering og avretting for asfalt.
 

Anleggsstart desember 2017. Anleggsslutt mai 2018.

Se bilder fra Riksveg 55 i Fortun her.

Rv55 Fortun

Utbedring av Riksveg 5 ved Hagalandet i Sogndal

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppretting av busslommer med kantstein.

Utskifting av masser i vei, og planering og avretting for asfalt.
 

Anleggsstart november 2017. Anleggsslutt desember 2017.

Se bilder fra Riksveg 5 ved Hagalandet her.

Rv5 Sogndal

VVA-anlegg Nedrehagen

Byggherre: Nedrehagen Utvikling AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av veianlegg, VVA -anlegg og infrastruktur.
 

Anleggsstart august 2016.  Anleggsslutt november 2017.


Nybygg Trucknor Sogn og Fjordane, avd Kaupanger

Byggherre: Rasmussen Eiendom AS

Totalentreprenør: Masiv Bygg AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av tomt for verkstedbygg.
Uttrauing av jordmasser i byggegrop.
Oppbygging av tomt, adkomstveier og parkeringsareal.

Ny tilkomstvei og gangvei til Kaupanger Idrettslag.
 

Anleggsstart desember 2016.  Anleggsslutt september 2017.

Se bilder fra Trucknor sitt nybygg på Kaupanger her.


 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Nytt kunstgressdekke på Kvåle Stadion

Byggherre: Sogndal Fotball

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Uttrauing av gamle masser.

Utlegging av pukklag, og avretting for nytt kunstgress.
 

Anleggsstart august 2017.  Anleggsslutt september 2017.

Se bilder fra Kvåle Stadion her.


 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Eldeelvi Kraftverk på Veitastrond

Byggherre: OBOS

Totalentreprenør: PEAB AS

Oppdrag for PEAB AS:

2 trinns knusing og sortering av steinmasser som skal brukes som omfyllingsmasser for ny rørgate på Eldeelvi og Svardøla Kraftverk.
 

Anleggsstart juni 2017.  Anleggsslutt august 2017.

Se bilder fra Eldeelvi Kraftverk her.


Innovasjonsbygget på Fosshaugane Campus

Byggherre: Statsbygg

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Entreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Uttrauing av byggegrop.

Opparbeiding av fundamentplater og inntilfylling av bygg.
 

Anleggsstart oktober 2015.  Anleggsslutt februar 2017.

Fylkesveg 337 Veitastrondvegen

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: JV Metrostav Havnen

Hovedentreprenør med ansvar for bygging av tunnel, vei i dagen, og etablering av rasvoll.
Massene skal utlegges som fylling i Veitastrondsvatnet for etablering av ny Fylkesveg 337.

Prosjektet består av en 1565 meter lang tunnel forbi det kjente raspunktet Bjørnabakkane og 900 meter vei i dagen, med rassikring for Lindeskreda.

Tunnelen skal bygges med ett felt og møteplasser, men i enden mot Veitastrond går den over i to felt på grunn av svinger og krav til sikt.

Klargjøring for asfalt, landskaps arrondering og grøntareal.

JV Metrostav Havnen har vinteren 2015 / 2016 hatt produksjon i tunnel med bunnrensk og etterarbeid.
Samt knusing og bearbeiding av masser, sandfangskummer og drensledning.

Kabelgrøft og høyspent trekkerør var ferdig til 1. mai.

I tilegg har det vært arbeid med vann og frostsikring.
Arbeid pågår nå med resterende sprengning av veilinje, og graving / nedsetting av resterende kummer og drens.

Lindeskreda:
Lindeskreda var midlertidig stengt for arbeid fram til slutten av mai.
Vi har kjørt masser til midlertidigt deponi, og dette skal i løpet av sommeren flyttes og brukes i Rasvollen.
Vi har også begynt å transportere masser fra sidetak, samtidig ferdigjøres Sørpeskreda, og vi har begynt med justering av steinskråninger, og klargjøring for vegetasjonsdekke.

Kvalen på Langaneset:
Fordi det er masseunderskudd på anlegget så har vi nå etablert et sidetak, kjent som Kvalen for de lokalkjente.
Dette området skal vi sprenge ned til vegnivå (oppmot 21m).
Stein er blitt knust og brukt til frostsikring og bærelag.
Resterende steinmassar blir transportert til Lindeskreda.

Vi har sprengt ut ca 7200 tfm3 (av total mendge ca 17000 - 20000 tfm3), og har sålangt brukt 3,8 tonn sprengstoff på sidetaket Kvalen.

Vi har nå asfaltert 1450 meter av tunnelen, (første laget, siste lag blir lagt samtidig som asfaltering ute blir gjort).
Tunnelen skal nå være klar til Elektroentreprenør (OTERA) 01.08 2016.

FV337 nærmer seg nå ferdigstillelse.

Veier og arrondering er ferdig, og skilt er på plass.
Rasvoll i Lindeskreda er ferdig.
Vi jobber nå med arrondering av deponiene vi har hatt i anleggsperioden.

Anleggsslutt for Kontraktsarbeid er 22.10.2016.

Det er nå demobilisering på gang, og utkjøring av maskiner / utstyr til nye prosjekt, og til service.
Det vil bli arbeid med nedrigg i 2-3 uker framover.

Overlevering av anlegget til Statens Vegvesen var mandag 24.10.2016.

Offisiell åpning av nye tunnellen er 15. desember.


Anleggsstart juni 2014.  Anleggsslutt 22 oktober 2016.

Mer info om JV Metrostav Havnen her.

Se bilder fra Fylkesveg 337 Veitastrondvegen her.

 
Nedrehagen - Sogndal opparbeiding av tomt

Byggherre: Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF)

Underentreprenør for Veidekke Sogn

Utgraving av byggegrop.

Boring og sprengning.
Opparbeiding av ny tomt og infrastruktur
 

Anleggsstart februar 2015.  Anleggsslutt juli 2016.

Se bilder fra Nedrehagen i Sogndal her.


Fylkesveg 55 rasvoll ved Renninganeset

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av rasvoll.

Nedføringsrenne for skredmasser og sprengning bak rasvoll.

Ny stikkrenne gjennom Fylkesveg 55, og tilkomstvei til rasvoll.

Masseflytting ca 26000m3.
Muring ca 200m2.
Plastring ca 1800m2.

Jordnagling og dekking av eksisterende mur med sprutbetong ca 320m2.

Nytt rekkverk ca 115m.
 

Anleggsstart april 2015.  Anleggsslutt desember 2015.

Se bilder fra bygging av rasvoll på Fylkesveg 55 ved Renninganeset her.


E16 Langhuso og Fylkesveg 243 Tverrberget i Erdal

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Reperasjon etter flaumskader.

Plastring og forebygging av elv i Langhuso (under E16 Langhuso i Aurland Kommune).

Plastring, muring, og boring / sprengning.

Oppbygging av ny veg i Tverrberget (veien over Aurlandsfjellet i Lærdal Kommune).
 

Anleggsstart mars 2015.  Anleggsslutt juli 2015.


Statens Vegvesen Leikanger

Byggherre: Statsbygg

Underentreprenør for Veidekke Sogn

Grunnentreprenør for Veidekke Sogn, med ansvar for utgraving, transport og klargjøring av byggegrop vis-à-vis eksisterende bygg.

Omlegging av grøfter, bygging av nye P-plasser og regulering av eksisterende P-plass.

Klargjøring for asfalt, landskaps arrondering og grøntareal.
 

Anleggsstart januar 2014.  Anleggsslutt juni 2015.

Se bilder fra Statens Vegvesens nybygg på Leikanger her.

Elveforebygging for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Byggherre: NVE

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Plastring og forebygging av elver i Fjærland og Sogndal (Hodlekve og Sogndal sentrum).


Utgraving og plastring for nytt landkar, og bygging av ny vei for bru i Hodlekve

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Plastring og graving for nytt landkar for bru over Sogndalselva i Sogndal (Hodlekve).

Uttrauing og oppbygging av nytt fundament og ny vei.

Fredag 13.02.15 ble Hodlekve Bru åpnet igjen for offentlig ferdsel.

Vi gratulerer brukere og Sogndal Kommune med ny farbar vei og bru.

Se bilder fra Hodlekve i Sogndal her her.

Fardal – Ørskog

Byggherre: Statnett SF

Underentreprenør for Dalekovod

Graving og sprengning av fundament for nye master i forbindelse med ny trafolinje mellom Fardal og Ørskog.
 

Anleggsstart mars 2014.  Anleggsslutt september 2014.

Se bilder fra kraftlinjebygging Fardal - Ørskog her.

Sogndal Trafo Stasjon

Byggherre: Statnett SF

Underentreprenør for Contexo AS

Utleie av maskiner og mannskap i forbindelse med ny trafostasjon og vei.

Boring og sprengning.

2 stegs knusing med produksjon av 0-4 kabelsand og 4-16 singel for stasjonsområdet.
 

Anleggsstart september 2012.  Anleggsslutt juli 2014.

Sjøkanten Sogndal

Byggherre: Fjordline Eigedom AS

Underentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør for Åsen & Øvrelid AS, med ansvar for utførelse av alt av grunnarbeid og arrondering.

Plastring av strandlinje, og oppfylling av peleområde under boligblokk.

Legging av fjernvarme parsell i forbindelse med påkobling for fjernvarme for Campus.

Klargjøring for asfalt og grøntareal.
 

Anleggsstart sommer 2011.  Anleggsslutt mai 2014.

Se bilder fra Sjøkanten i Sogndal her.


Boliden Odda Fjellhaller

Byggherre: Boliden

Underentreprenør for Lemminkainen Anlegg AS

Lasting og transport av pilottuneller, tunnelskiver og deler av Fjellhaller i Odda.

Pigging og rensking for pallrigger.

Pigging og rensking av vegger i haller ved nedpalling.

Totalt volum i en hall er ca 275000 tfm3  (lengde 230m, bredde 25m, høyde 59m).
2 haller er bygd.
 

Anleggsstart januar 2013.  Anleggsslutt april 2014.

Se bilder fra Boliden Odda her.


Amfi Sogningen

Byggherre: Amfi Sogningen

Underentreprenør for Veidekke Sogn

Grunnentreprenør for Veidekke Sogn.

Ansvar for alt grunnarbeid, lasting og transport av løsmasser i byggegrop.

Boring og sprengning, og lasting av byggegrop vis-à-vis eksisterende Sogningen Storsenter.

Innfylling, VA Anlegg og opparbeidelse av areal klart for asfaltering og landskaps arrondering.
 

Anleggsstart oktober 2011.  Anleggsslutt mai 2013.

Se bilder fra Amfi Sogningen her.


Lasting og transport i tunnel 4,8km.

Sprengning i dagen ca 36000m3.

Plastring og muring ca 12000m2 totalt.

Grøfter, utlegging bærelag, bygging av vei i dagen og tunnel.

Knusing av masser til bygging av ny veg, ca 55000m3.

Plastring og erosjonssikring av Sørdalsvatnet.

Utlegging av sjøfyllinger og plastring.
 

Anleggsstart mai 2010.  Anleggsslutt april 2013.

Se bilder fra Bremangersambandet 2 her.


Campus Sogndal Vidaregåande Skule

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Underentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Grunnarbeid, uttrauing og masseflytting av ny tomt for Fylkeskommunen (ca 22000m3).
Massetransport, fylling for fundament, dandering av areal.

Ansvar for utførelse av alt grunnarbeid, landskaps arrondering og infrastruktur for nye Sogndal Vidaregåande Skule.

Uttrauing, transport, graving og omlegging 1000mm VA ledning for Sogndal Kommune.

Innfylling og komplett oppbygging av tomt og areal for asfalt, og såing av grøntareal.
 

Anleggsstart oktober 2009.  Anleggsslutt april 2013.

Se bilder fra Campus Sogndal her.


Andre Prosjekter

Utleie av tippsemier.

Diverse småprosjekter med graving og sprengning.


Her finner du en oversikt over prosjekter som er under arbeid.

 

Siden ble sist oppdatert 2 november 2023